Regulamin Akcji Lojalnościowej

Pobierz Regulamin w formacie PDF

Regulamin Akcji Lojalnościowej „Zbierz punkty i odbieraj nagrody” (zwany dalej Regulaminem)

I. Organizator Akcji Lojalnościowej
1. Organizatorem akcji lojalnościowej „Zbierz punkty i odbieraj nagrody”(zwanej dalej Akcją Lojalnościową) jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ARAMIR Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Pleszewie ul. Piaski 33, NIP: 6171011479, REGON: 250555253, zarejestrowana w Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000730696 (zwana dalej Organizatorem).
II. Czas i miejsce trwania Akcji Lojalnościowej
1.Akcja Lojalnościowa prowadzona jest na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Czermin w powiecie Pleszew na dwóch stacjach paliw działających pod marką ARAMIR (zwanej dalej Stacjami ARAMIR). Lista stacji:
-ARAMIR, ul. Piaski 33, 63-300 Pleszew
-ARAMIR, ul. Pieruchy 52B, 63-304 Czermin
2.Akcja Lojalnościowa „Zbierz punkty i odbieraj nagrody” trwa od 14 maja 2018 r. do 29 lipca 2018 r., lub do wcześniejszego całkowitego wyczerpania zapasów Produktów Promocyjnych, których lista wraz z cenami załączona jest poniżej w załączniku nr 1 do Regulaminu. W przypadku wyczerpania zapasu danego Produktu Promocyjnego, Akcja Lojalnościowa trwa nadal do upływu okresu wskazanego powyżej lub do całkowitego wyczerpania zapasu wszystkich pozostałych Produktów Promocyjnych, z zastrzeżeniem, że Uczestnicy mogą nabywać wyłącznie Produkty Promocyjne dostępne na danej Stacji ARAMIR.
III. Reguły Akcji Lojalnościowej
1. Uczestnikiem Akcji Lojalnościowej (zwanym dalej Uczestnikiem) na warunkach określonych w Regulaminie może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w dniach od 14 maja 2018 r. do 29 lipca 2018 r. zbiera punkty w postaci pieczęci z logo ARAMIR na karcie lojalnościowej Akcji Lojalnościowej „Zbierz punkty i odbieraj nagrody”.
2. Zasady przyznawania punktów w postaci pieczęci z logo ARAMIR:
– 1 punkt = 1 pieczęć przysługuje Uczestnikowi za każde wydane 50 zł brutto na paliwo (Olej Napędowy, Benzyna 95, Benzyna 98 i Autogaz LPG) jednorazowo na stacji w przypadku płatności gotówką lub kartą płatniczą. Akcja Lojalnościowa nie dotyczy Sprzedaży Hurtowej na Stacji Paliw ARAMIR.
3. Minimalna kwota, o której mowa w pkt. III 2, powinny stanowić wartość nominalną, wskazaną na dowodzie zakupu jako ostateczna wartość zapłaty.
2
4.Uczestnik w okresie trwania Akcji Lojalnościowej, otrzymuje możliwość dokonywania zakupu Produktów Promocyjnych w cenie 0,01 zł w zależności od ilości zebranych punktówpieczęci na Stacjach Paliw ARAMIR na karcie lojalnościowej zgodnie z wykazem z Załącznika nr 1.
5. Uczestnik zbiera punkty-pieczęcie, które realizują pracownicy Stacji Paliw ARAMIR w postaci pieczęci z logo ARAMIR na karcie Lojalnościowej.
6.Uczestnik, który uzbierał odpowiednią liczbę punktów-pieczęci ma prawo do wymiany wypełnionej karty lojalnościowej na wybrany produkt Akcji Promocyjnej na Stacjach Paliw ARAMIR.
7. Liczba punktów-pieczęci jest nieograniczona na wszystkich Stacja Paliw ARAMIR.
8. W przypadku wyczerpania limitu lub niedostępności danego rodzaju Produktu Promocyjnego na danej Stacji Paliw ARAMIR Uczestnik dokonuje wyboru innego rodzaju Produktu Promocyjnego, który jest dostępny na danej Stacji Paliw ARAMIR. W przypadku gdy na Stacji Paliw ARAMIR dostępny będzie ostatni Produkt Promocyjny, a Uczestnik spełni warunek, o którym mowa w pkt. III 6 Regulaminu, Uczestnik ten może dokonywać zakupu wyłącznie jednego, pozostałego na danej Stacji Paliw ARAMIR, Produktu Promocyjnego. W przypadku całkowitego wyczerpania zapasów na danej Stacji Paliw ARAMIR, Akcja Lojalnościowa na danej Stacji Paliw ARAMIR zostaje wstrzymana.
9. W przypadku wyczerpania zapasów Produktów Promocyjnych Uczestnik nie może wnosić roszczeń dot. ich zakupu w promocyjnej cenie.
10. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji Promocyjnej wielokrotnie na zasadach opisanych Regulaminem.
11. Zakupu Produktów Promocyjnych Uczestnik może dokonywać w dniach od 19 czerwca 2017 r. do 3 września 2017 r. lub do wyczerpania Produktów Promocyjnych.
12. Akcja Lojalnościowa nie może być łączona z innymi rabatami i promocjami oferowanymi przez Organizatora na Stacjach Paliw ARAMIR oraz w przypadku zakupów z odroczonym terminem płatności lub towarów wydanych na WZ.
13. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.
IV. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje związane z przebiegiem Akcji Lojalnościowej mogą być zgłaszane przez Uczestników na piśmie i wysyłane na adres: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ARAMIR Sp. z o.o. Sp. K., ul. Piaski 33, 63-300 Pleszew. Reklamacja powinna zawierać dane, które zidentyfikują Uczestnika Akcji Lojalnościowej, datę, miejsce oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, którego reklamacja dotyczy.
V. Postanowienie końcowe
1. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie organizatora lub na stronie www.aramir.eu.
3
2. Udział Uczestnika Akcji Lojalnościowej oznacza akceptację Regulaminu
3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Wiążące w zakresie Akcji Lojalnościowej są jedynie postanowienia Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu.
5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
Załącznik nr 1 do Regulaminu Akcji Lojalnościowej „Zbierz punkty i odbieraj nagrody”
Lista Produktów Promocyjnych (ceny zawierają podatek VAT)
Zawieszka zapachowa ARAMIR
4 „punkty-pieczęci” = Zawieszka zapachowa ARAMIR w cenie 0,01 zł
Płyn do Spryskiwaczy letni 5L ARAMIR.
8 „punktów-pieczęci” = Płyn do Spryskiwaczy letni ARAMIR 5 l. w cenie 0,01 zł
Cena bez „punktów-pieczęci”: 7,90 zł
Pleszew, 11.05.2018 r.
Jenerowicz Mateusz
Członek Zarządu
/miejscowość, data, podpisy/